Publications

Международна асоциация по киберсигурност
GDPR: РЕГЛАМЕНТ за администратори на лични данни!

Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент...

Резюме на доклада: Докладът има за цел да представи подхода по който трябва да бъде извършван мониторинга на информационната сигурност в една организация. Примерни възможности за приложение на подходи, както и ресурси необходими за това предназначение върху които ще се съсредоточи доклада. Ключови думи: метрики, мониторинг, модели за оценка, сигурност, политики за сигурност, проследяване на...